top of page

DÖNEM 5

Göz Hastalıkları

Göz Hastalıkları

 • Orbita duvarları 7 adet kemikten oluşur:
 1. etmoid
 2. zygomatik
 3. frontal
 4. lakrimal
 5. maksillar
 6. palatin
 7. sfenoid
 • Zinn halkasından başlamayan göz kasları: m. obliquus inferior, m. levator palpebra superior.
 • Lateral rektus kası siniri: 6. kranial
 • Superior oblik kas siniri: 3. kranial.
 • M. obliquus superior gözü dışa aşağıya baktırır.
 • M. obliquus inferior gözü dışa yukarıya baktırır.
 • Bulbus okulinin tabakaları:
 1. tunica fibrosa
 2. tunica vasculosa
 3. tunica nervosa
 • Tunica fibrozanın içerdiği yapılar: sklera, kornea, limbus.
 • Korneanın kırma gücü: 43 dioptri.
 • Kornea damar içermez.
 • Kornea epitelinin rejenerasyon yeteneği vardır, kornea bazal membranının rejenerasyon yeteneği yoktur.
 • Korneanın en kalın tabakası: stroma.
 • Kornea refleksi afferenti 5. kranial efferenti 7. kranial.
 • Kornea sinirleri miyelinsizdir.
 • Kornea ve skleranın birleşim yeri: limbus.
 • Tunica vasculosa (uvea) 3 yapıdan oluşur: iris, silier cisim, koroid.
 • Göze rengini veren tabaka: iris.
 • M. sfinkter pupilla parasempatik inervasyonludur göze miyozis yaptırır.
 • Silier cismin görevleri: akomadasyon, aköz hümör üretimi.
 • Silier cisim kasılınca zinn halkası gevşer ve lens bombeleşir böylece kırıcılık artar.
 • Lensin kırıcılığı: 20 diyoptri.
 • Lensin inervasyonu yoktur ve avaskülerdir.
 • akomodasyon triadı:
 1. lensin bombeleşmesi
 2. miyozis
 3. konverjans
 • Silier cismin cerrahi girişimlerde kullanılan yüzü: pars plana.
 • Lnesin opaklaşması: katarakt.
 • Yaşlılığa bağlı lens elastikiyetinin azalmasıyla akomodasyonun güçleşmesi: presbiyopi.
 • Retina: retina pigment epiteli ve nörosensöryel retinadan oluşur.
 • Retinanın iki tabakası yapışık değildir ayrılmaları durumunda: retina dekolmanı.
 • Nörosensöryel retinanın 9 katmanı vardır.
 • Retinanın en ince olduğu nokta: fovea.
 • Retinanın arteri: a. centralis retina (oftalmik arterin dalı)
 • Foveada rod hücreleri bulunmaz.
 • Perifere gidildikçe rod hücreleri artar, koni hücre konsantrasyonu azalır.
 • Retinitis pigmentosa en önemli semptomu: gece körlüğü.
 • Refraktif cerrahi yapılabilmesi için refraksiyon stabil olmalıdır.
 • Ametropi: kırma kusuru olan gözdür. 3 türü vardır:
 1. miyopi
 2. hipermetropi
 3. astigmatizm
 • Akomodasyon spazmı: silier kas sürekli kasılır ve miyopiye kayış olur.
 • Akomodasyon felci: 3. KS felcinde görülür hipermetropiye kayış olur.
 • Basit miyopi ileri yaşlarda progrese olmaz ve fundusta patolojik değişiklikler yoktur.
 • Dejeneratif miyopi ileri yaşlarda da progrese olur ve dejeneratif değişikliklere sebep olur:
 1. makülada fuchs lekesi
 2. tigre retina
 3. periferik retina dejenerasyonları
 4. posterior stafilom
 • Hipermetropide görülen baş ağrısı ve göz yorgunluğu: astenopi.
 • Hipermetropide aşırı akomodasyon sebebiyle ezotropya (içe şaşılık) gelişebilir.
 • Corpus ciliare felci: siklopleji.
 • Sikloplejik ilaçlar: atropin, siklopentonat, topikamid, fenilefrin.
 • M. orbicularis oculi kası gözleri kapatır siniri fasial sinirdir.
 • M. levator palpebra süperior kası üst göz kapağını kaldırır ve siniri 3. KS.
 • Müller kası kapağa tonus kazandırır sempatik inervedir.
 • Trikiazis: kirpiklerin içe dönmesidir.
 • Hordeolum (arpacık) göz kapağı bezlerinin ağrılı iltihabıdır.
 • Şalazyon bezin ağrısız tıkanmasıdır.
 • En sık görülen malign göz kapağı tümörü: bazal hücreli karsinomdur.
 • Trikiazis: kirpiklerin içe dönmesidir.
 • Parodoksik lakrimasyon (timsah gözyaşları) bells paralizisi sonrası ortaya çıkabilen yemek yeme ile gözlerde yaşarmadır.
 • Schirmer testi gözyaşının su içeriğinin (aköz) miktarını ölçer.
 • Konjunktiva iki bölümden oluşur: bulber konjunktiva (sklera üzerinde), palpebral konjunktiva (kapak altında).
 • Konjunktivadaki sekresyonlar:
 1. Seröz sekresyonlar: viral ve toksik nedenler
 2. Müköz sekresyonlar: vernal konjunktivit
 3. Pürülan sekresyonlar: bakteriyel
 4. Mükopürülan sekresyonar: Klamidya enfeksiyonu
 • Konjunktivada foliküller: stromada lenfoid doku hiperplazisi sonucudur.
 • Konjunktivada papillalar vasküler yapılardır.
 • Konjunktivada yalancı membran nedenleri: adenovirüs, gonokok.
 • Konjunktivada gerçek membran nedenleri: b hemolitik streptokok, difteri.
 • Kemozis: Konjunktiva ödemi.
 • Mevsimsel konjunktivit (saman nezlesi): tip 1 hipersensitivite reaksiyonu.
 • Vernal konjunktivit (bahar nezlesi): Tip 1+4 hipersensitivite reaksiyonu.
 • Vernal konjunktivit bulguları:
 1. Dev papiller hipertrofi (kaldırım taşı manzarası)
 2. Limbal horner trantas noktaları (folikül içinde eozinofil birikimi)
 3. Korneada shield (kalkan) ülserleri
 • Kontakt lense karşı gelişen hipersensitivite reaksiyonu: dev papiller konjunktivit.
 • Gonokoksik konjunktivit sağlam kornea epiteline invaze olabilir.
 • Konjunktival membran ve preauriküler lap yapan bakteriyel konjunktivit etkeni: gonokok.
 • Klamidyal konjunktivitler: erişkin inklüzyonlu konjunktivit ağrısız preauriküler lap yapar, trahom ağrılı lap yapar.
 • Gelişmemiş ülkelerde enfeksiyon körlüklerinin en sık sebebi: trahom.
 • Kapakta ödem ve deride veziküllerle karakterize viral konjunktivit etkeni: HSV.
 • Yenidoğan konjunktivitleri (oftalmia neonatorum):
 1. Kimyasal (6-12 saat)
 2. Gonokoksik (2-4 gün)
 3. Bakteriyel (5 gün-3 hafta)
 4. HSV tip 2 (5-7 gün)
 5. Klamidya (5 gün-2 hafta)
 • En yaygın konjunktiva tümörü: nevüs.
 • Keratitler ağrı ve görme kaybı yaparken konjunktivitler bunu yapmaz.
 • Korneal abrazyon tanısı floresein boyama ile konulur.
 • Sağlam kornea epiteline penetre olabilen ajanlar:
 1. Difteri
 2. Neisseria türleri (gonokok, meningokok)
 3. Listeria
 4. Shigella
 5. Hemophilus türleri
 • Kornea ülserlerinde steroidler kontrendikedir.
 • Gelişmiş ülkelerde en sık enfeksiyöz korneal körlük nedeni: stroml keratit (hsv-1).
 • Konjunktivitte kültür yapılmasına gerek yoktur, keratitte kültür yapılır.
 • Bağışıklık sistemi baskılanmış kişide organik madde ile oküler travma sonucu gelişen keratit: fungal keratit.
 • Korneanın düzensiz bir koni şeklini aldığı ilerleyici hastalık: keratokonus.
 • Kornea epitel ve stromasında kalsiyum birikimi: band kerotopati.
 • Skleritin episkleritten en önemli farkı: ağrı.
 • Anterior üveit bulgulsrı: ışıkla artan ağrı, fotofobi, iris ödemi sebepli miyosiz, görmede azalma, sinek uçuşmaları.
 • Erişkinde en sık primer intraoküler malignite: koroid malign melanomu.
 • En sık katarakt sebebi: yaşa bağlı (senil) katarakt.
 • Senil katarakt:
 1. Nükleer
 2. Supkapsüler
 3. Kortikal
 • Nükleer kataraktta lens sertleşir ve ilerleyici kırıcılık miyopisi gelişir.
 • Kortikal katarakt evreleri: entümesan, matür, morgagni...
 • Kortikosteroid kullanımı sonucu gelişen katarakt: posterior subkapsüler katarakt.
 • Patolojik (metabolik) katarakt nedenleri: dm, hipotiroidi, hipokalsemi, galaktozemi.
 • Komplike kataraktın en sık sebebi: kronik anterior üveit.
 • Konjenital katarakt tedavi edilmezse ampliopi gelişir.
 • Katarakt cerrahisi erken postoperatif en sık komplikasyon: kornea ödemi.
 • Katarakt cerrahisi geç postoperatif en sık komplikasyon: arka kapsül opasitesi.
 • Gelişmiş ülkelerde 40-65 yaş arası en sık irreversible körlük nedeni: glokom.
 • Glokomda görme alanı periferden santrale doğru bozulur.
 • Tanometre ile göz içi basıncı ölçülür.
 • Göz içi basıncının normali <22mmhgdir.
 • Konjenital glokomda kornea çapının artması: buftalmus.
 • Santral retinal arter tıkanıklığı tek taraflı ağrısız görme kaybı yapar.
 • Oftalmoskopide japon bayrağı görüntüsü: santral retinal arter tıkanıklığı.
 • Santral retinal ven tıkanıklığı da tek taraflı ağrısız görme kaybı yapar ama arter tıkanıklığından daha yavaş seyirlidir.
 • Oftalmoskopide retinal hemorajiler, atılmış pamuk manzarası, tek taraflı papil ödemi: santral retinal ven tıkanıklığı.
 • Santral retinal ven tıkanıklığında sekonder glokomun sebebi: neovaskülarizasyon.
 • Diyabetik retinopatinin ilk klinik bulgusu: mikroanevrizmalardır.
 • Retina dekolmanı:
 1. Yırtıklı retina dekolmanı
 2. Traksiyonel retina dekolmanı
 3. Eksudatif retina dekolmanı
 • Retina dekolmanı bulguları: fotopsi (ışık çakmaları), floaters (cisim uöuşmaları), görmede azalma.
 • Eksudatif ve traksiyonel dekolmanda yırtık yoktur.
 • İleri yaş irreversible körlüğün en sık nedeni maküla dejenerasyonudur.
 • Maküla dejenerasyonunun iki tipi vardır: kuru tip, yaş tip.
 • Çocukluk çağının en sık intraoküler malignitesi: retinablastoma.
 • Yenidoğanda en sık lökokori nedeni: retinablastom.
 • Kalıtımsal retinablastom %50 bilateralken kalıtımsal olmayanı tek taraflıdır.
 • Retinablastoma taramasında kırmızı refle testi kullanılır.
 • Optik sinir sinapsını lateral genikulat cisimde yapar.
 • Horner sendromu + ağrı = karotis arter anevrizma rüptürü düşün.
 • Horner sendromu + sigara hikayesi = Pankost tümör düşün.
 • Retrobulber optik nevritte gözdibi muayenesi normaldir.
 • Arteritik anterior iskemik optik nöropatinin en sık sebebi temporal arterit.
 • Temporal arteritte sedim ve crp yükselir, altın standart tanı yöntemi temporal arter biyopsisidir.
 • Bilateral pupil ödem sebepleri: intrakranial kitle, intrakranial hipertansiyon.
 • Unilateral ekzoftalmus nedenleri: orbital selülit (görme bozuk, göz hareketleri ağrılı), karotid kavernöz fistül (pulsatil), amfizem (orbita medial duvar kırığı).
 • Bilateral ekzoftalmus nedenleri: hipertiroidi (graves), kavernöz sinüs tromboflebiti.
 • Preseptal selülitte kaslar ve optik sinir etkilenmez.
 • Orbital tomogrofide gözyaşı bulgusu: blowout fraktürü.
 • Orbita kırıkları en sık medial ve inferior duvardan (taban kırığı) olur.
 • Ayçiçeği kataraktı: lenste yabancı cisim.
 • 50 yaş üzeri hasta, kırmızı göz, şiddetli baş ağrısı, bulantı-kusma, ışık etrafında renkli halkalar: akut açı kapanması glokomu.

Sena Ekici

20 Mart 2021

bottom of page