top of page

DÖNEM 3

KOMİTE 1

PATOLOJİ

· Enfeksiyon karşısındaki ilk savunma hattı: bütünlüğü bozulmamış deri ve mukozalar

· Deri yoluyla bulaşı engelleyecek mekanizmalar: yoğun keratinize dış tabaka, 5,5’dan düşük pH, deri florası

· Mukozadaki antimikrobik peptidler: defensinler

· Gastrointestinal sisteme girebilen virüsler: zarfsız virüsler

· Hava yolundan girerek deri döküntüsü yapan virüsler: VZV ve kızamık

· Bağırsaklardan girerek motor nöronları öldürmek suretiyle felç yapan virs: poliovirüs

· Deriden girerek duyu nöronlarında ters yönde ilerleyerek beyne ulaşan virüs: kuduz

· Sifilizde tipik mononükleer hücre infiltrasyonu: plazma hücreleri

· Viral enfeksiyonlarda tipik mononükleer hücre infiltrasyonu: lenfositler

· M. Tuberculosisde tipik mononükleer hücre infiltrasyonu: epiteolid histiyositler ve makrofajlar

· Virüüsler için tipik olan, hücre ekrozu ve proliferasyonu ile karakterize inflamasyon: sitopatik-sitoproliferatif inflamasyon

· Virüsün spesifik doku ve hücre tiplerine yönelme özelliği: tropizm

· HIV glikoproteini olan gp120’nin bağlandığı reseptör: T hücreleri üzerindeki CD4 ve CXCR4, makrofajlar üzerindeki CCR5

· EBV glikoproteini olan gp350’nin bağlandığı reseptör: B hücreleri üzerindeki CR2/CD21

· COVİD 19 virüsünün bağlandığı reseptör: ACE ve TMPRSS

· HIV’in direk sitopatik etki mekanizması: vpr proteini

· Adenovirüsün direk sitopatik etki mekanizması: E1A

· Endojen kaynaklı viral antijenleri immün sisteme sunan yapı: MHC class 1

· Ailesel akdeniz ateşinde dokularda biriken protein: serum amiloid asosiye protein (SAAP)

· Goodpasteure Hastalığı aşırı duyarlılık reaksiyonu: tip 2

· SLE aşırı duyarlılık reaksiyonu: tip 3

· Tüberküloz aşırı duyarlılık reaksiyonu: tip 4

· Hashimato tiroiditi aşırı duyarlılık reaksiyonu: tip 4

· M. Graves aşırı duyarlılık reaksiyonu: tip 2

· Monomer immünoglobulinler: Ig G,D,E

· Dimer immünoglobulin: IgA

· Pentamer immünoglobulin: Ig M

· Sekonder immün cevapta yer alan immünoglobulin: Ig G ve Ig M

· Mukozal sekresyonlardaki majör tip immünglobulin: Ig A

· Alerjik, helminitik ve hücre içi parazitik enfeksiyonlarında artan immünoglobulin: Ig E

· B hücrelerinin yüzeyinde eksprese edilen ancak salgılanmayan immünoglobulin: Ig D

· Kist hidatik etkeni: e. Granulosus

· Kalın duvarlı kistik bir oluşum içinde yavru kistler izlenen, cerrahi rezeksiyon materyalinde zarif kum benzeri (kadife) yapı izlenen hastalık: kist hidatik

· Üzüm tanesi şeklinde kist yapıları, glikoproteinden zengin kalın kist tabakası ve skolekslerle karakterize etken: Entamobea histolytica

· merkezinde parazit yumurtalarının bulunduğu granülom benzeri yapılarla karakterize etken: Schistosomia haematobium

· Epitelyal hiperkeratoz, subkütanoz fibrozis ile karakterize etken: Wuchereria bancrofti

· Ülser oluşumu, epitelyal ve stromal hasar ile karakterize etken: Taenia saginata

· Mikroorganizmanın bağışıklıktan kurtulma mekanizmaları: İmmün sistemin ulaşamayacağı yerde çoğalabilir, Antijen değişikliği yapabilir, Doğuştan bağışıklığın kullandığı savunma mekanizmalarına karşı direnç oluşturabilir, T hücrelerinin antimikrobik yanıtlarının spesifik veya nonspesifik baskı oluşturabilir.

· Mikroorganizmaların canlı ya da cansız yüzeylere tutunarak, kendi ürettikleri polimerik madde içerisinde korunaklı bir şekilde kalabilmesini sağlayan yapılar: biyofilmler

· Virüslerde konak hücre reseptörlerine tutunmayı sağlayan yapılar: özel yüzey proteinleri

· Bakterilerde konak hücre ve maktrikse tutunmayı sağlayan yapılar: adhezinler

· Virüslerin hücreyi direkt etkilediği mekanizma: sitopatik mekanizma

· Virüslerin parçalanmaya yol açan enzimler ve toksinler üreterek apoptozise sebep olduğu mekanizma: sitopatik etki

· Kronik transplant rejeksiyonunda doku biyopsisinde belirgin olarak görülecek lezyon: damarlarda belirgin arteriyoskleroz, tübüler atrofi ve interstisyel fibrozis

· Sitotoksik T lenfositlerin antijen tanıması olayında rol alanlar: T reseptörü, CD8, CD3, class 1 MHC

· CD4’ün bulunduğu mekanizma: T helper

· Viral replikasyon aşamaları: Erken mRNA sentezi-Erken protein sentezi-Nükleik Asit sentezi-Geç Mrna sentezi-Geç protein sentezi

· Mesaneye yerleşerek granüomlara sebep olan, hematüri ve kalsifiye çizginin spesifik belirti olduğu etken: s.hematobium yumurtası

· Histopatolojide musikarmin boyamada kapsüllü organizmalar: Cryptococcus neoformans

· T lenfositlere antijen sunan hücre: makrofaj

· Splenektomi durumunda enfeksiyon yapan mikroorganizmalar: Kapsüllü mikroorganizmalar; s. pneumonia, n. menengitidis, h. influenza

· Primer immün yetmezlik hastalarında en sık görülen: izole Ig A yetmezliği

· B hücrelerindeki CD40 molekülleri ile aktive yardımcı T hücrelerinde eksprese edilen CD40L arasındaki yanlış etkileşim: Hiper Ig M sendromu

· Timus gelişimindeki konjenital bir hata sonucu Lenf nodülleri, dalak ve periferik kanda T hücre yokluğu: DiGeorge Sendromu

· Trombositopeni ve Ekzemalı İmmün Yetmezlik olarak bilinen X' e bağlı resesif hastalık: Wiskott Aldrich sendromu

· Hem hümoral hem hücresel immün cevapda bozukluk, Etkilenen bebekler geniş bir patojen grubunun tekrarlayan şid¬detli enfeksiyonları T ve B hücre yetersizliği, belirgin lenfopeni: Ağır kombine yetmezlik (Severe combined imunodeficiency - SCID)

· kronik inflamasyon sırasında makrofajların aktivasyonu ile İL1 ve İL 6 etkisiyle karaciğerden sentezlenen protein: SAA

· Graft versus hastalığı görülen transplastasyon: kemik iliği nakli

· bebeğe geçip konjenital enfeksiyon yapan hastalıklar: TORCH (Toxoplasmosis, Other, Rubella, Cytmegalovirus, Herpes simplex)

· küçük çubuklar şeklindeki ve özellikle HIV hastalarında yaygın enfeksiyona (ateş, pulmoner rahatsızlıklara) neden olan etken: Mycobacterium Avium

· CD8 viruslerle enfekte olan hücreleri ve tumor hucrelerini direk oldururen hücreler: sitotoksik T lenfositler

· epitelyal tümör hücreleri ve immatür T hücrelerinden meydana gelen, m. Gravesli hastalarda sık görülen, kitle etkisi ile lokal belirtiler veren ancak asemptomatikte olabilen tümör: timoma

· Tip-4 Hipersensitivite reaksiyonları: Tip-1 DM ,romatoid artrit, tüberküloz ve mantar enfeksiyonları

· Üç hedef organda epitel hücre nekrozuna (Karaciğer küçük safra kanalları tahribiyle sarılık, Deride jeneralize(bütün deride)döküntü, Gis mukozal ülserasyon) neden olan hastalık: graft versus host hastalığı

· Damarlarda belirgin nekrotizan vaskülit ve dokularda belirgin mononükleer hücre infiltrasyonu olan: akut transplant rejeksiyonu

· Damarlarda akut fibrinoid nekroz ve dokularda belirgin polimorf lökosit infiltrasyonu olan: hiperakut transplant rejeksiyonu

· Deri lezyonlarının yaşanması ve nefrit: Tip3 hipersensitivite

· Amiloid fibril proteinleri: Transtiretin, Beta 2 mikroglobülin, Kalsitonin, Ig hafif zincirleri

· NK hücrelerinin yüzey antijenler: CD 16 ve CD 56

· Önceden var olan antikorların deriye antijeni verince hemen o bölgede reaksiyon oluşturması: arthus reaksiyonu (lokal tip 3 aşırı duyarlılık reaksiyonudur)

· AIDS'li hastalarda akciğerleri tutan ve pnömoni oluştan, Patolojik kesitinde alveollerde pembe pamuk şeker görüntüsü tipik olan etken: Pneumocystis Jiroveci

· Hem nükleer hem de perinükleer baykuş gözü inklüzyon yapan etken: CMV

· Sitoplazmada negri cisimciği yapan etken: Kuduz

· Sitoplazmada guarnieri cisimcikleri görülen etken: pox virüs

· Cowdry a cisimciği görülen etkenler: HSV ve VZV

· Cowdry b cisimciği görülen etken: adenovirüs

· Tirozin kinaz mutasyonu sonucu oluşan, yenidoğanda bulgu vermeyen, giardia lamblia etkeninin kalıcı enfeksiyonlara neden olduğu hastalık: brutton hastalığı

· Plazma hücrelerinden kaynaklanan ve Ig hafif zincir içeren amiloid: AL amilodi

· Giriş kapısından uzak yerlerde belirti veren virüsler: VZV, kızamık, poliovirüs, s. Mansoni, hematobium, kuduz

Selçuk Çayköylü

22 Haziran 2021

bottom of page