top of page

DÖNEM 2

KOMİTE 5

ANATOMİ

BEYİN VENTRİKÜLLERİ ZARLARI VE DURAMATER SİNÜSLER

BEYİN VENTRİKÜLLERİ

* Ventriculus lateralis(1 ve2) , Ventriculus tertius(3) , Ventriculus quartus(4)

* Bu ventriküllerde bulunan pleksus choroideus BOS salgılar.

*Pleksus choroideus : ependim hücreleri, pia mater, damarsal yapılar

*Ventriculus lateralisler arasındaki sınırı septum pellucidum oluşturur.

*Ventriculus lateralis-->Foramen interventriculare (monroe) ile ventriculus tertiusa--->Aquaductus cerebri(sylvius kanalı) ile ventriculus quartusa geçiş yapar.

*Lateral ventrikül =cornu anterius ,pars centralis ,cornu posterius, cornu inferius

*pars centralis, cornu inferius, 3 ve 4. ventriküllerde pleksus choroideus yer alır.

*Pleksus choroideus --> a. chroidea anterior ve posterior ile beslenir.

* Ventriculus tertius : iki hemisferin talamusu ve hipotalamus arasında, çıkmazlar bulunur :

Recessus opticus

Recessus infindibularis

Recessus pinealis

Recessus suprapinealis

*Ventriulus quartus :Pons, bulbus ve cerebellum arasında, MS'te canalis sentralis olarak devam eder.

*Ventriculus quartustan subarachnoid aralığa apertura mediana ventriculi quarti (magendi) ve apertura lateralis ventriculi quarti (luschka) ile BOS akışı olur.

BEYİN ZARLARI

* Dıştan içe ; dura mater , arachnoid mater , pia mater

*Beyin zarları medulla spinaliste canalis sentralis olarak devam eder. En son filum terminale denilen kısımda birleşerek kemik yapıya katılır.

*Dura üstüne spatium epidurale , dura ile arachnoid arası spatium subdurale , arachnoid ile pia arası spatium subarachnoideum denir.

*Subarachnoid bölgede BOS dolaşımı olur. Burada dura matere uzanan vili yapıları var ve birleşerek granülatio arachnoidea oluşr ve BOS bu sayede sinüs denen boşluklara açılır.

*Dura mater beyinde ven sinüslerini oluşturur. Dura materin kafa içine verdiği uzantılar :Falx cerebri, falx cerebelli, tentorium cerebelli, diaphragma sellae

*Dura kanlanması a.meningea media

*Dura uyarılması supratentorial (n. trigeminus ve dalları), infratentorial (n.vagus ve 1,2,3 spinal sinir )

* Arachnoida materin genişlediği yerlere cisterna denir :

1-Cisterna cerebello medullaris posterior(magna)--->bulbus ile serebellum arasında, en geniş cisternadır,çocuklarda BOS alım yeri

2-Cisterna interpedincularis--->willis poligonu burada

3-Cisterna ambiens--->v.magna cerebri burada

*Pia mater pleksus choroideus ve lig.denticulatum oluşumuna katılır.

DURAL SİNÜSLER

1.Sinüs sagittalis superior---->confluens sinium-->sağ sinüs transversuma açılır

2.Sinüs sagittalis inferior +v.cerebri magna =sinus rectus

3.Sinüs rectus-->sinüs transversum olarak devam eder--->sinüs sigmoideum--->v.jugularis interna

4.Confliens sinuum--->sinüs rectus+ sinüs occipitalis+sinüs sagittalis süperior yapıları buraya açılır.

5.Sinüs petrozus superior-->sinüs cavernosus ile sinüs transversus arasındaki bağlantıyı sağlar

6.Sinüs petrozus inferior-->sinüs sigmoideus ve sinüs cavernosus arasındaki bağlantıyı sağlar

7.Sinüs cavernosus :İçinde a. carotis interna ,n. abducens dış duvarında n.oculamotorius, n.trochlearis, n.ophtalmicus, n. maxillaris. Sinüs sphenoparietalis buraya açılır.

 

 

Büşra Mercan

7 Mayıs 2021

bottom of page