top of page

DÖNEM 2

KOMİTE 4

BİYOKİMYA

4. Ca Ve P METABOLİZMASI HORMONLARI

Ca ve P METABOLİZMASI HORMONLARI

 

1)Total vücut Ca unun %0.1 i ECF de,%1 i hücrelerde,kalanı kemiklerde (hidroksiapatit kristalleri şeklinde) depolanmış haldedir.

 

2)Kanda Ca 3 şekilde taşınır:

 

İyonize Ca:%50 si-serbest form (aktif formu)

 

Protein bağlı Ca:%40 (%90 oranında albümine bağlı)

 

Kompleks oluşturmuş Ca:%10

 

3)Hipokalsemi sinir sisteminde uyarılmaya neden olur/tetani oluşturur.

 

4)Alınan Ca un %30 u emilir.

 

5)Böbreklerden filtre edilen Ca un yaklaşık %98 i geri emilir.

 

FOSFAT;

 

6)%80 den daha fazlası Ca ile birlikte hidroksiapatit kristalleri formunda bulunur.

 

7)İnorganik P ın %10 u proteinlere bağlıdır.

 

8)Ca a göre daha yüksek oranlarda absorbe edilir.(sindirim esnasında)

 

9)Asıl depolandığı yer kemiktir.

 

10)P ve Ca ince bağırsaktan emilebilmek için D vit. ne ihtiyaç duyarlar.

 

11)Ca metabolizmasında görev alan organ sistemleri:

 

-İskelet

 

-GI trakt

 

-Böbrekler

 

12)Ca metabolizmasında etkili kalsitropik hormonlar:

 

-Paratiroid hormon(PTH)

 

-Kalsitonin

 

-Vitamin D(1,25 dihidroksikolekalsiferol)

 

-Paratiroid hormon ilişkili protein(PTHrP)

 

-Fibroblast büyüme faktörü 23(FGF23)

 

13) Kalsitonin;kan Ca unu azaltır.

 

Osteoklastları baskılayarak kemiklerden Ca rezorpsiyonunu azaltır.

 

14)PTH;kan Ca düzeyleri düştüğünde böbreklerden Ca emilimini arttırır,P emilimini azaltıp atılımını arttırır.

 

D vit. aktivitesini arttırır.

 

Osteoklastları stimüle eder.

 

15)Vit. D3:

 

Kanda Ca u arttırır.

 

Osteoklastları stimüle eder.

 

Bağırsaktan Ca ve P emilimini arttırır.

 

16)PTH ilişkili protein:

 

PTH ve PTHrH farklı gen ürünleri.

 

Fonksiyonel bdnzerlik gösterirler.

 

PTH sadece paratiroid bezinde sentezlenirken ,PTHrH ;beyin,pankreas,kalp..birçok dokuda sentezlenebilir.

 

Farklı dokulardaki benzer reseptörlere bağlanırlar.

 

17)FGF23:

 

Kemik osteosit hücrelerinde sentezlenirler.(yüksek P lı diyet sentezini arttırır. )

 

Proksimal tübüllerde Na/PO4 ko-transporterlerinin aktivitesini azaltarak ve Vit.D sentezini baskılayarak serum P düzeylerini azaltmaya çalışırlar.

 

18)P metabolizmasında ana kontrol FGF23 üzerinden gerçekleşir.

 

19)Serum P düzeyini algılayan reseptör henüz bulunamadı.

 

20)Fizyolojik aralığı geniş olduğu için P daki değişiklikler daha kolay tolere edilir.

 

21)Yüksek miktarlarda D vit. PTH sentezini baskılar.

 

22)PTH un fragmantasyona uğradığı başlıca yerler:karaciğer, böbrek

 

23)Parathormonun böbreklerde etki ettiği yer:proksimal tübüller

 

24)Primer hiperparatiroidizm:paratiroid tümörler (adenoma)

 

Hiperkalsemi

 

Böbrek taşları

 

Kemikte dekalsifikasyonlar

 

25)Sekonder hiperparatiroidizm:hipokalsemi de gelişir.

 

26)Hipoparatiroidizm:hipokalsemi,hiperfosfatemi görülür.

 

27) Psödohipoparatiroidizm:normal veya yüksek PTH (PTH a direnç var)

 

Hipokalsemi,hiperfosfatemi

 

VİTAMİN D;

 

28)İki formu var:D2,D3

 

29)7dehidrokolekalsiferol-kolekalsiferol-25 hidroksivitamin D3-1,25 dihidroksivitamin D3

 

30)Son basamak 1 a-hidroksilaz enzimiyle böbreklerde gerçekleşir.

 

31)Kullanılan enzimler:sitokrom p450 oksidazlar

 

32)Klinikte ölçülen form:25-(OH)2D

 

33)En aktif form:1,25(OH)2D

 

34)Vit. D reseptörü nükleusta bulunup retinoik X reseptörü ile heterodimer oluşturur.

 

35)Hastalıklar:

 

Riketsia(çocuklarda mineralizasyon bozukluğu)

 

Osteomalazi,osteoporoz/yetişkin formu

Kübra İrevil

30 Mart 2021

bottom of page