top of page

DÖNEM 1

KOMİTE 4

HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ

Kas dokusu

 1. Kontraksiyon: kasılma
 2. Sarkos: kas
 3. Sarkozom: mitokondriyum
 4. Sarkoplazmik retikulum: Granülsüz er
 5. Kasın kasılma birimi: sarkomer
 6. Kas lifinin (kas hücresi) yapısal ve fonksiyonel alt birimi: Miyofibril
 7. Kalp kası: Splankinoplörik mezoderm
 8. Düz kası: Splanknik ve somatik mezoderm
 9. İskelet kası: Somatik ve paraksiyal mezoderm
 10. İskelet kası: çok çekirdekli sinsityum, rabdomiyosit
 11. İskelet kası ayırt etme: Çekirdek periferde, çizgili yapı (düzenli dizilim)
 12. İskelet kası organizasyonu: Miyoblast-->Miyotüp-->Miyofibril-->Lif-->Fasikül-->İskelet Kası
 13. Miyoflamanlar: Miyozin II (kalın) / Aktin, tropomiyozin, troponinler (ince)
 14. Miyoflamanlarda çizgilenme: Koyu/Anizotropik bant (A bant), Açık/İzotropik bant (I bant)
 15. A bant: miyozinlerin boyu kadar, aktin ve miyozin birlikte
 16. H bant: Miyozinlerin bulunduğu bölge
 17. I bant: Aktinlerin bulunduğu bölge
 18. Endomisyum: Kas lifini saran bağ dokusu kılıf, retiküler liflerden
 19. Perimisyum: Kas fasikülünü saran bağ dokusu kılıf, daha gevşek kollajenden
 20. Epimisyum: Kas fasiküllerinin hepsini saran bağ dokusu kılıf, düzensiz sıkı kollajenden
 21. Organ (visseral) çizgili kaslar: Dil, farink, diyaframın lumbar kısmı, yemek borusunun üst kısmı
 22. Tip1 yavaş oksidatif/kırmızı lif (maraton): Yavaş kontraksiyon, düşük miyozin ATPaz aktivite, İNCE hücreli (yüzey alanı fazla/ etkin gaz değişimi), yağ tercihi, sarkozom fazla, enerji verimi yüksek
 23. Tip2a hızlı oksidatif glikolitik lifler (hokey): tip1 ve tip2b arası, anaerobik glikolizden sorumlu bol glikojen
 24. Tip2b hızlı glikolitik/beyaz lifler (halter): miyofibrillerden zengin ve çap fazla, laktik asit üretimi, hızlı ve hassas hareket (ekstraoküler ve parmak kasları), inklüzyon ve sarkozom az
 25. Kasılmada sabit kalanlar: A bant ve miyoflamanların boyu
 26. Kasılmada boyu artan tek yer: Overlap zonu (aktif-miyozin eşleşmesi)
 27. Kasta aktinin bağlanma bölgelerini kapatan kompleks: Troponin (boncuk)-Tropomiyozin (ip)
 28. Troponinin alt birimleri: C (Ca bağlanması), T (tropomiyozine bağlanma), I (aktine bağlanma)
 29. En küçük troponin alt birim: C
 30. Miyokard enfarktüsü için spesifik olan: Troponin I
 31. Miyozin II yapısı: 2 ağır (Biri ATPaz aktivesi diğeri aktine bağlanma)/4 hafif zincir
 32. Titin: Miyozinin Z çizgisine bağlanması, sarkomerin aşırı gerilmesini önleyen elastik protein
 33. α-aktinin: İnce filamanları paralel düzenleme ve Z çizgisine bağlama
 34. Nebulin: α-aktinin in ince filamanları Z çizgisine bağlamasına yardımcı, kas gelişimde ince flamanların uzunluğunun düzenlenmesi (düşünülmekte)
 35. Tropomodulin: İnce filamanların serbest uçlarında, aktin filamanının uzunluğunu düzenleme
 36. Desmin: Kasın temel ara filamanı, komşu miyofibriller arası çapraz bağ stabilizasyonu
 37. Myomesin: Miyozin bağlayıcı pro, kalın filamanları m çizgisine bağlama
 38. C protein: myomesinle aynı fonksiyon (yapıları farklı)
 39. Distrofin: Aktini kasın external laminasında bulunan laminine bağlamak (arada başka bağlayıcı proteinler de var)
 40. Distrofin eksikliği: Duschenne ve Becker musküler distrofi
 41. Çizgili kastaki TRİAD yapısı: terminal cisterna (Ca lar)- t/transvers tübül (Aksiyon pot) – tc
 42. Motor ünite: Bir sinir lifi ve onun uyardığı kas liflerinin tümü
 43. Kalp kası: 1-2 (merkezi) çekirdek, çizgilenme, interkalat disk
 44. Kalp liflerinin bağlandıkları yerler: interkalat disk (merdiven basamağı)
 45. İnterkalat disklerde bulunan bağlantılar: Gap junctions/neksus (hızlı sinyal iletimi), Desmozom/Makula adherens (kuvvetli bağlama), Fasya adherens
 46. Kalp kasındaki DİAD yapısı: T tübül- Terminal cisterna (iskelet kasına göre daha düzensiz)
 47. Daha çok mitokondri içeren kas: Kalp kası
 48. Kalpteki T tübülün konumu: Z çizgisi hizası
 49. İskelet kasındaki T tübülün konumu: A-I bandı hizası
 50. Kasılma hızı: İskelet>kalp>düz
 51. M.erektör pili: düz kas
 52. Düz kas: Eksternal lamina (retiküler liften oluşan bazal lamina), gap junction, desmin, vimentin, dense body (ince ve ara filamanların bağlanması), miyofilamanlar, KAVEOLA
 53. Düz kasta bulunmayan ince filaman: Troponin
 54. Dense body lerin çizgili kastaki analoğu: Z çizgisi
 55. Rejenerasyon kapasiteleri: Düz>iskelet,kalp
 56. Myo D ve Myf-5: Kas farklılaşması (dengeliyici etki-->miyostatin gen)
 57. Metaplazi varsa: Retinoik asit (A vit)

Buse Nur Filiz

15 Haziran 2021

bottom of page