top of page

DÖNEM 1

KOMİTE 4

HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ

Apikal ve Lateral Yüzey Farklanmaları

·Mikrotübüllerden oluşan farklılaşmalar: Hareketle ilgili (kinosilyum, flagellum)

·Mikrofilamanlardan oluşan farklılaşmalar: Hareketsiz (mikrovillus, stereosilyum)

·Hücre iskeletinin güçlendirilmesi: Mikrofilamentler

·Mikrovillus bulunduran en tipik yapılar: İnce bağırsak, böbrek

·Mikrovillusların görevi: Emilim yüzeyini arttırmak, çizgili- fırçamsı kenar yapısı

·Mikrovilluslardaki aktin filamentlerini bir arada tutan yapılar: Fimbrin, villin

·Mikrovillus yapısındaki aktinleri hücre membranına bağlayan yapılar: Miyozin 1, kalmodulin

·Mikrovillusun apikal membranının altında bulunan terminal ağ: ara filament ve yoğun aktin filamenti içerir

·Silya bulunan tipik yerler: üst solunum yolları, tuba uterina, duktus efferentes

·Silya aksonemi: 9+2

·A mikrotübülü: 13 protofilament, dinein kollar

·B mikrotübülü: 10-11 protofilament

·Bazal cisim ve sentriyol: 9 adet 3’lü mikrotübül

·Silya dineini eksikse: Kartegener Sendromu

·Özelleşmiş mikrovilluslar: Stereosilya

·Stereosilya: Hareketsiz, emilim yüzeyini arttırır, dallanma var, bazal cisim içermez

·Hücreyi çepeçevre saran yapı: Zon

·Zonula adherens bağ kurar: Aktin

·Macula adherens ve hemidezmozomlar bağ kurar: Ara filament

·Zonula adherens ve macula adherenste bağlantıyı sağlayan özel proteinler: Cadherin

·Zonula okludens inceleme: dondurup kırma (freeze-fracture)

·Zonula adherenslerin yoğun plaklarındaki proteinler: miyozin, tropomiyozin, alfa actinin, vinculin

·Makula adherenslerin plaklarını oluşturan: tonofilamentler (sitokeratin ara filamentleri)

·Junctional complex: Zonula okludens, zonula adherens, makula adherens

·6 connexin: 1 connexon

·2 connexon: 1 gap junction oluşturur

·Kalpte düşük direnç bölgeleri olarak bilinen bağlantı birimi: Gap junction

·Basal laminanın 2 tabakası: Lamina densa (elektron yoğun), Lamina lucida- Lamina rara (elektron yoğun olmayan)

·Basal laminayı oluşturanlar: tip 4 kolajen, proteoglikan, laminin

·Tip 3 kolajen liflerinden oluşan 3. tabaka: Lamina retikülaris (reticular lamina)

·Bazal membran: Lamina lucida (lamina rara), Lamina densa, Reticular lamina

·Bazal membran boyama: PAS pozitif

·Retiküler lamina: Gümüş çöktürme

·Hemidezmozomlarda bağlantıyı sağlayan özel proteinler: İntegrin

·Epitelin bazal laminadan ayrılması: Pemfigus; ayrılan bölgelere sıvı dolarsa: Büllöz pemfigoid

·İnce bağırsakta: Basit prizmatik epitel

·Böbreğin proksimal tübüllerinde: Basit kübik epitel

·Soluk borusu ve üst solunum yollarında: Yalancı çok katlı silyalı epitel

Eda Öztürk

11 Haziran 2021

bottom of page