top of page

DÖNEM 1

KOMİTE 3

MİKROBİYOLOJİ

Bakteri

 1. GPB'nin GNB'den daha sağlam olma nedeni: 5'li glisin bağlarının fazlalığı
 2. Sadece GPB'de bulunan , bir alkol-fosat polimeri: Teikoik asit
 3. Porin proteinleri: OmpC,D,F FhoE
 4. Kısmi seçici por oluşturucu proteinler: LamB, Tsx
 5. GNB parçalanınca açığa çıkıp endotoksik etki yapan madde: LipidA
 6. Ribozom 70S - 80S farkı ribozomun antibiyotik için hedef seçilmesinde önemli
 7. Grup translokasyonuna en bilinen örnek: fosfotransferaz enzimi (PTS)
 8. Bakteride demir transferi: Siderofor
 9. Major siderofor grubu: Hidroksamik asit
 10. PG da NAM-NAD dimerleri arasındaki, lizozimle parçalanan bağ: Beta(1-4)
 11. Teikoik asidin zara bağlı türü: Lipo-TA
 12. Teikoik asidin duvara bağlı türü: Duvar-TA
 13. GNB'de dış membranın dış tabakası: Lipopolisakkarit
 14. GNB lipopolisakkarit bileşimi: LipidA + Core + O-Antijeni
 15. OM LipidA değişmeyen yağ asidi: Beta-hidroksi-miristik asit
 16. OM Core (tüm bakterilerde sabit): KDO + heptoz + heksoz + P-etanolamin
 17. OM O-antijeni bakteriye özel
 18. GNB'de PG ile OM bağlayan: lipoprotein
 19. Beta(1-4) bağlarını kırarak PG ı aşındıran enzim: Lizozim
 20. Şelasyon + OM denaturasyonu: EDTA
 21. Otolizinler: Muramidaz, Glukozaminidaz, Karboksipeptidaz, Endopeptidaz
 22. Hücre duvarını kaybetmiş GPB: Protoplast
 23. Hücre duvarının çoğunu kaybetmiş GNB: Sferoplast
 24. Fagositozdan korunma, tutunma, kuruluğa direnç, biofilm oluşumu: Kapsül
 25. Flagella enerji kaynağı: Proton motive force
 26. Flagella saat yönünde dönerse: ileri hareket
 27. Flagella saat yönünün tersine dönerse: takla hareketi
 28. Antijenik varyasyon gösteren duvar eklenti elemanı: Pilli
 29. Sporun vejetatif forma geri dönüşümü: Germinasyon
 30. Spor halinde sentezlenen özel enzim: Dipikolinik asit (DCA)
 31. Spor halinde ETZ'de olmayan elemanlar: Sitokromlar
 32. Spor halinde ATP yerine kullanılan bileşik: Fosfogliserat-3
 33. Spor halinde bol çapraz bağlı, anormal PG yapılı lizozime duyarlı, germinasyonda rolü var: Kortex
 34. Spor halinde bol disülfid bağlı, keratin benzeri protein yapılı: Coat
 35. Spor boyanması: Malachite yeşili
 36. Flagella yapı: Bazal disk + kanca + filament
 37. Twitching motility' de önemli protein: TipIV Pili
 38. Gram boyama aşamaları sırasıyla: kristal viole + lugol + alkol + sulu fuksin
 39. Sadece GPB'de endospor oluşumu var.
 40. Duvarlı bakterinin duvarını kaybetmiş, ortama uyum sağlamış, bölünmeye devam eden formu: L-form
 41. Orjinal duvarsız, membranında sterol içeren pleomorfik bakteri: Mycoplasma
 42. En dışta mycolic asit bulunan aside dirençli, GPB: Mycobacterium
 43. Duvarında CRP ve MOMP bulunan GNB, EB ve RB formları: Chlamydia
 44. Metabolik olarak inaktif, enfektif chlamydia: Elementer cisimcik
 45. Metabolik olarak akti, non-enfektif chlamydia: Retiküler cisimcik
 46. PG minimal, gram boyanma zayıf, temelde GNB: Rickettsia
 47. Periplazmik aralıkta iki uç arasında uzanan aksiyel fibriller,kıvrılma kasılma hareketi: Spiroket
 48. Hastalık etkeni olan bakteriler çoğunlukla kemoheterotroflardır.
 49. Aerop bakterilerde solunumun son ürünü: H2O veya H2O2
 50. Anaerop bakterilerrde solunumun son ürünü: NH3, H2S, CH4
 51. Aerop bakterilerde bulunan oksijeni kullanmayı kolaylaştıran enzimler: Sitokrom oksidaz, Sitkrom pigment
 52. Esansiyel elementler: C,H,O,N,P
 53. Bazı bakterilerde eser miktarda gerekli elementler: Co,Zn
 54. Ilık sıcaklıkları seven maya, E.Coli ve çoğu m.o.:Mezofil
 55. Soğuk seven m.o: Psikrofil
 56. Hücrede sürekli bulunmayıp sentezlenen enzimler: İndüklenebilen enzim
 57. Reverse transkripsiyon: HIV ve kansere neden olan bazı virüslerde
 58. H bağlarını kırarak DNA çift zincirini açar: Helikaz
 59. 3'OH ile 5'PO4- arasında fosfodiester: DNA polimeraz
 60. Bakteriler bir hücre bölünme siklusuna sahip değiller devamlı olarak DNA replikasyonu olur.
 61. Kendi rep sağlayacak gen bilgisi olmayan hareketli gen parçacığı: transpozon
 62. Sadece kendi transferinin sağlayan genleri taşıyan transpozonlar: IS elementleri
 63. Transfer genlerine ek olarak antibiyotiklere direnç geni de taşıyan transpozonlar: Kompleks transpozon
 64. Plazmit aktarımı: Konjugasyon
 65. Aynı tür iki bakteri arasında bakteriyofaj aracılığıyla DNA aktarımı: Transdüksiyon
 66. Bir bakterinin biraktığı çıplak DNA yı bir başka bakterinin içine alması: Transformasyon
 67. Mutasyona uğrama olasılığı yüksek bölge: Sıcak bölge
 68. Pürin-pürin veya primidin-primidin yer değişikliğiyle olan mutasyon: Transisyon
 69. Pürin-primidin değişikliğiyle olan mutasyon: Transversiyon
 70. İki DNA'nın gen alışverişi sonucunda kromozomlarda yeni gen kombinasyonları oluşturması: Rekombinasyon
 71. Fiziksel mutajenler: UV, X-ışınları
 72. Kimyasal mutajenler: Nitröz asit ve alkilleyici ajanlar, baz analogları, benzyprene
 73. Nitröz asit ve alkilleyici ajanlar: A-T yerine G-C çiftleri oluştururlar
 74. Benzyprene: DNA ya bağlanıp baz ilavesine kaybolmsına neden olur

Işıl Zeynep Altaylı

5 Nisan 2021

bottom of page