top of page

DÖNEM 3

KOMİTE 5

PATOLOJİ

Meme Patolojileri

Meme Patolojileri

· Meme bezlerinin ilk belirtisi: meme çizgisi veya şişkinliği adı verilen epidermisin bant benzeri kalınlaşması

· Hemen hemen tüm meme kitlelerinin oluştuğu bölge: terminal duktal lobüler ünit

· Meme dokusundaki en küçük yapı: terminal duktal lobüler ünit

· Meme çizgisinin invole olması gereken kısmının başka yerlerde sebat ederek oluşturduğu yapı: aksesuar meme başı

· Aksesuar meme başlarının oluşma durumu: politelia

· En sık görülen meme anomalisi: politelia

· Politelianın en sık görüldüğü yer: aksiller bölge

· Laktiferöz duktusların dışarıya doğru büyüme göstermeyen orijinal epitalyal çuruka açılması: inverted nipple (çökük meme başı)

· Meme dokusunu belirli bir dolgunlukta tutan ligament: Cooper ligamenti

· Yapısal veya doğuştan gelen özellikler nedeniyle memenin yeterli büyüklüğe ulaşamaması: meme hipoplazisi

· Yapısal veya doğuştan gelen özellikler nedeniyle memenin hiç gelişmemesi: meme agenezisi

· Memenin lenfatik drenajı en sık: aksiller bölge

· Akut mastit etkenleri: bakteriler, stafilokoklar, streptokoklar

· Akut mastitte apsenin olduğu yerde görülen histopatolojik değişiklik: skuamöz metaplazi

· Akut mastitte apse tedavisi: drenaj

· Akut mastitte en sık apse görülen yer: meme başı

· Meme duktusunun genişlemesi: duktal ektazi

· Duktal ektazi görülme yaşı: 40-50

· Duktal ektazi tanısı: preiduktal stromada belirgin lenfosit ve plazma hücre infiltrasyonu

· Travmatik yağ nekrozunun en sık karşımıza çıkışı: meme travması öyküsü

· Granülomatöz lobüler mastitin geliştiği yer: terminal duktal lobüller

· Granülomatöz lobüler mastit patogenezi: tüberküloz, lepra veya brucella enfeksiyonu ya da tamamen reaksiyonel

· Kistik nötrofilik granülomatöz mastit etkeni: corynebakterium

· Granülomatöz reaksiyon olmasına rağmen mononükleer inflamasyon değil nötrofiler inflamasyonun baskın olduğu hastalık: kistik nötrofilik granülomatöz mastit

· Memenin nonproliferatif değişiklikleri: kist, fibrozis, adenozis, apokrin metaplazi

· 3 mm’den küçük meme kisti: mikrokist

· 3 mm’den büyük meme kisti: makrokist

· Memenin proliferatif değişiklikleri: epitelyal hiperplazi, sklerozan adenozis, kompleks sklerozan adenozis (radial skar), papillom

· Memede epitelyal hiperplazi görülen yerler: duktuslar, terminal duktuslar, meme lobülleri

· Sklerozan adenozis ve kanser ayrımı: sklerozan adenoziste tek sıralı yapıların etrafında bazal membran ve myoepitelyal hücreler vardır

· Komplkes sklerozan lezyon ve kanser ayrımı: myoepitelyal tabaka varlığı

· Santral fibrovasküler bir sap etrafında dizili, myoepitelyal ve luminal hücreler ile çevrili parmak benzeri yapılar: intradukta papillom

· Histopatolojisi; zımbayla delinmiş nükleer fenetrasyonlar, nükleer kromasinin yüksek olması ve karşıdan karşıya köprüleşen epitelyal hiperplazinin varlığı olan hastalık: atipik duktal hiperplazi

· Atipik lobüler hiperplazinin görüldüğü yerler: terminal duktus ve duktüller

· Atipik lobüler hiperplazide invaziv karsinom gelişimi için risk faktörü: terminal duktuslara uzanması

· Atipik lobüler hiperplazi ve lobüler karsinoma in situ ayrımı: atipik lobüler hiperplazide terminal duktus birimlerinin %50’sinden azı doludur ya da geniştir

· Mutlak ya da göreceli olarak östrojen fazlalığına bir yanıt olarak erkek memesinin kadındaki fibrokistik değişikliğe eş değer bir biçimde irileşmesi: jinekomasti

· Erkekteki östrojen fazlalığının en önemli nedeni: karaciğer sirozu

· Erkekteki östrojen fazlalığı nedenleri: karaciğer sirozu, kleinfelter sendromu, östrojen salgılayan tümörler, östrojen tedavisi ve ara sıra dijital tedavisi

· Kadın memesinin en sık görülen benign tümörü: fibroadenom

· Fibroadenom görülme yaşı: 3. Dekat

· Duktal alanlar, stromanın aşırı proliferasyonu ile sıkışmış ve kesitlerde yarıklar ya da düzensiz yıldız şekilli yapılar halinde ise: intrakanaliküler fibroadenom

· İntralobüler stromadan köken alan tümör: filloides tümör

· Kesitlerde yaprak şeklinde yarıklar ve çatlaklar, anaplazi ve yüksek mitotik aktivite gösteren stroma histopatolojisine sahip hastalık: filloides tümörü

· Filloides tümörü: lokal ekzisyon

· Duktus içerisinde büyüyen neoplastik papiller yapı: intraduktal papillom

· İntraduktal papillom ve papiller karsinom ayrımı: intraduktal papillomdaki myoepitelyal tabaka varlığı

· İntraduktal papillomda malignite riskini artıranlar: multipl papillom ve intraduktal papillomatozis

· Kansere bağlı ölümlerin en sık ikinci sebebi: meme kanseri

· Meme kanseri görülme oranı: %2

· Meme kanserinde görülen genetik değişiklikler: HER2/NEU protoonkogeninin overekspresyonu, BRCA1 ve BRCA 2 genlerinde mutasyon, c-ras ve c-myc genlerinde amplifikasyon, p53 ve Rb mutasyonu

· Meme kanser hücrelerinden salınan, östrojen ve progesteron reseotörleriyle reaksiyona girerek tümör gelişimi için otokrin mekanizma yaratan maddeler: TGF-a, PDGF, FGF

· Meme kanserinin patogenezindeki çevresel etkiler: Obezite, yağ oranı yüksek diyet, sigara, alkol

· Meme kanserinin en sık görülen moleküler alt tipi: Luminal A

· Meme kanserinin en sık görülme şekli: invaziv (%70-85)

· En sık görülen non invaziv meme kanseri: intraduktal karsinom (DCIS); %80

· En sık görülen invaziv meme kanseri: invaziv duktal karsinom; %79

· En sık görülen meme kanseri: invaziv duktal karsinom

· Meme kanserinin en sık görüldüğü yer: üst dış kadran; %50

· İntraduktal karsinomda duktuslar kesildiğinde hafif bası ile dışarı doğru fırlayan tümör dokusu: komedokarsinom

· Yüksek dereceli komedokarsinomun zamanla invazyon gerçekleştirme oranı: %40

· Lobüler karsinoma in situ görülen yerer: terminal duktus ve duktüller (asinüs)

· Lobüler karsinoma in situ teşhisi: İİA ile örnekleme, ekzisyonel ve inzisyonel biyopsi, sentinal lenf nodu çalışması, modifiye radikal mastektomi, lumpektomi (kadranektomi)

· İri hiperkromatik nükleus, belirgin nükleol, nükleer pleomorfizm, atipik mitoz ve bazen dev hücreler: anaplazi kriterleri

· İnvaziv duktal karsinomda kötü prognoz: anaplazi yüksekliği

· Meme tümörünün in situ karsinomdan kaynaklandığının göstergesi: mikroskopik düzeyde bir kitle ve yanında in situ karsinom görülmesi

· Palpabl kitle oluşturmayan, sıklıkla bilateral görülme eğiliminde olan, küçük ve uniform tümör hücrelerinin tek hücre dizilimi halinde Fibröz bir stroma içerisinde olarak dağıldığı karsinom: invaziv lobüler karsinom

· İnvaziv lobüler karsinomun metastaz yaptığı yerler: serebrospinal sıvı, seröz yüzeyler, over, uterus ve kemik

· Medüller karsinom görülme yaşı: yaşlı birey

· Medüller karsinomunun meme karsinomları içerisindeki oranı: %1

· Diğer infiltratif meme kanserlerine göre prognozu daha iyi olan kanser: medüller karsinom ve kolloid karsinom

· Medüller karsinom genetiği: BRCA 1

· Kolloid (müsinöz) karsinom görülme yaşı: genç birey

· Oldukça yumuşak, gri mavi kitlelerden oluşan, hücre dışı ve içi mukus yapımı ile karakterize, müsin gölcüklerinde yüzen tümör hücreleri olan, yavaş büyüme eğiliminde, çok büyük çaplara erişemeyen meme karsinomu: kolloid karsinom

· Mide ve kolonda tedaviye dirençli seyrederken memede iyi prognozlu seyreden karsinom: kolloid karsinom

· Memenin en iyi prognozlu karsinomu: kolloid karsinom

· Memenin paget hastalığının görülme yaşı: yaşlı birey

· İntraduktal karsinom olarak başlayıp, ilerledikçe meme başını ve areola derisini infiltre eden karsinom: memenin paget hastalığı

· Epidermisin, paget hücreleri denen patogonomik hücreler ile invaze edilmesi: memenin paget hastalığı

· İnvaziv meme kanserlerinde lenfatik yolların tutuluşu ile yerel lenfödeme neden olduğundaki görüntü: portakal kabuğu (peau d’orange) görüntüsü

· İnvaziv meme kanserlerinde en sık metastaz: diğer meme

· İnvaziv meme kanserlerinde derecelendirme: anaplazi düzeyi

· İnvaziv meme kanserlerinde evreleme: lezyonun boyutu, lenf nodu metastazlarının varlığı ve uzak yayılım

· İnvaziv meme kanserlerinde kötü prognoz belirtileri: meme başında multip nodüller ya da yaygın ödem, göğüs duvarına fiksasyon, 4 ve üzerinde lenf nodu yayılımı, iltihabi karsinom ve uzak metastaz

· İyi prognoza sahip meme karsinomları: tübüler karsinom, kribriform karsinom, pür müsinöz karsinom, adenoid kist karsinom, düşük dereceli adenoskuamöz karsinom, sekretuar karsinom, tubulolobüler karsinom, klasik lobüler karsinom, medüller karsinom, invaziv papiller karsinom

· Kötü prognoza sahip meme karsinomları: iltihabi meme kanseri, invaziv mikropapiller karsinom, taşli yüzük hücreli karsinom

· Erkekte meme karsinomu görülme yaşı: ileri yaş

· Erkekte en sık görülen meme karsinomu: duktal karsinom

Selçuk Çayköylü

2 Nisan 2021

bottom of page