top of page

DÖNEM 1

KOMİTE 3

BİYOKİMYA

Aminoglikozit ve Proteoglikanların metabolizması

 1. Proteoglikanlarda daha fazla bulunan yapı: Karbonhidrat (sondaki kelime ipucu)
 2. Proteoglikanların ECM de (ekstra selüler matriks) kovalent bağlandığı yapılar: Elastin, kollajen, fibronektin, laminin (Bağlar genelde kovalent)
 3. Proteoglikan genel özellikleri: Uzun, dallanmamış, eksi yüklü (sülfat gruplarının da katkısı), tekrarlayan disakkarit üniteleri (heksozamin ve üronik asit), O-glikozidik bağ,
 4. Glikoproteinler genel özellik: Kısa, bir ya da birden fazla disakkarit, klasik şekerlere ek fukoz ve NANA, N ve O-glikozidik bağ
 5. Sülfat içermeyen GAG: Hiyalüronik asit (proteinlere kovalen bağlanmamış)
 6. Üronik asit yerine galaktoz bulunduran GAG: Keratan sülfat
 7. En fazla sülfat içeren GAG: Heparin
 8. Lipoprotein Lipaz ı endotele bağlayan GAG: Heparan sülfat
 9. GAG lardaki asit şekerler: D-glukronat, L-idoronat
 10. GAG yapı: glikozidik bağlanmış şeker, üçlü şeker ünitesi (Ksiloz, gal, gal), tekrarlayan şeker üniteleri
 11. GAG+ protein çekirdek: Proteoglikan
 12. O-glikozidik bağ: şekerin anomerik karbon atomu ile başka bir molekülün hidroksil oksijeni –OH arasında oluşan bağ (CHO, alkol, protein, lipid..) (serin,treonin) (golgi)
 13. N-glikozidik bağ: şekerin anomerik karbon atomu ile başka bir non-CHO molekülün amin grubunun nitrojeni arasında (asparajin) (ER+Golgi)
 14. Doğada yaygın bulunan üç bazik şeker: D-Glukozamin (derivatı:N-asetil-D-glukozamin), D-mannozamin, D-galaktozamin
 15. Viskoziteyi düzenlemekle alakalı grup: Sülfatlar
 16. Sülfat kaynağı: 3'-fosfoadenozil-5'-fosfosulfat (PAPS)
 17. Kıkırdağın majör molekülü: agrekan
 18. Mukopolisakkoridozlardan otozomal rsesif olmayan: Hunter (X)
 19. NANA daki karbonlar ve nitrojenler: N-asetilmannozamin ve fosfoenolprivut
 20. İnsan metabolizmasının taşıyıcı nükleotidin monofosfat (CMP) olduğu tek nükleotid şeker: NANA (N-asetil nöraminik asit)
 21. GlcNAc, GalNAc ve Sialik asit, N-asetilnöraminik asit öncülü: Fruktoz 6 P
 22. Fruktoz 6 P ın Glukozamin 1-fosfata olarak reaksiyona girmesi durumunda gerekli maddeler: Glutamin, UTP (aktifleştirmede)
 23. Fibronektin in genel görevleri: Hücresel gelişmeyi, hücrelerin birbirleriyle olan bağlantı kurmasını, hücre göçünü ve hücre büyümesini vb. sağlar.
 24. Agrekan ın genel özellikleri: Ekstraselüler matriksin direnci, yastık doku oluşturulması, su tutma, bariyer, kanser hücrelerinin ilerlemelerini (metastazı) önleme…
 25. Sindekan: Transmembran hücre yüzey reseptörü (sinyal iletiminden sorumlu)
 26. PROTEOGLİKANLARIN FONKSİYONLARI: Gözün vitröz sıvısında, (korneanın şeffaflığının korunmasında), eklemlerin sinoviyal sıvısında (kıkırdak sıkıştırıcı özelliği), arteryal duvarlarda, (vizkoelastisitenin korunmasında), deri-tendon benzeri bağ dokularında (gerilme direncinin sağlanması), büyüme faktörleri ve sitokinler için depolama bölgesi
 27. Müsinlerin önemi: Hem bağ dokusunun hem de çeşitli vücut sıvılarının viskozitesini düzenler.
 28. (NANA) taşıyıcısı olan nükleotit: CMP
 29. Morquio send. ayırt edici özelliği: Keratan sülfat birikimi
 30. Natowicz send. ayırt edici özelliği: Hiyalüronik asit birikimi
 31. Hurler send. Eksik enzim: a-L-iduronidaz
 32. Heparanın birikmediği mukopolisakkaridozlar: Maroteaux-Lamy, Morquio, Natowicz
 33. Mannozidaz-2 inhibitörü: swainzonin

Buse Nur Filiz

14 Nisan 2021

bottom of page