top of page

DÖNEM 1

KOMİTE 3

BİYOKİMYA

GLUKRONİK ASİT YOLAĞI ve GLİKOPROTEİN METABOLİZMASI

1)Glukronik asit sentezinin başlangıç noktası: Glukoz 6 fosfattır.

2)Glukronik asit yolunun kullanım amaçları:: Daha az polar bileşiklere konjugasyon, glikozaminoglikanların sentezi, L askorbik asidin öncü molekülü, D ksiluloz içim metabolizmaya giriş yeri, pentoz sentezi için ek yolak.

3)Glukronidasyon: UDP-glukuronosiltransferaz substrata glukronik asidin eklenmesidir.

4)Glukronidasyon sonrası oluşan maddeler: Glukronidler.

5)Glikozaminoglikan adı verilen yapısal polisakkaritlerin bileşeni: Glukronik asit.

6)NADPH bağımlı ksiluloz redüktaz enziminde bir eksiklik olması durumu: Esansiyel pentozüri.

7)Glikokonjugat: Protein, lipit, sakkarit gibi diğer kimyasal türlerle kovalent olarak bağlanan karbonhidratlar için genel sınıflandırma.

8)Üç ana glikokonjugat grubu: Glikoprotein, proteoglikan, glikolipit.

9)N-bağlı glikolizasyonda şekerin, protein üzerinde bağlanacağı yan gruplar: Asparagin ve Arginin.

10)O-bağlı glikolizasyonda şekerin, protein üzerinde bağlanacağı yan gruplar: Serin, treonin, tirozin.

11)N-bağlı tüm oligosakkaritlerde ortak olarak bulunan yapılar: Üç mannoz ve iki N-asetiLglukozamin kalıntısından oluşan bir pentasakkarit çekirdeği.

12)İnsan plazmasında bulunan globüler proteinlerin hemen hemen hepsinin yapısı: Glikoprotein.

13)N-bağlı glikoproteinlerin sentez yeri: Endoplazmik retikulumun sitozolik yüzeyinde.

14)O-bağlı glikoproteinlerin sentez yeri: Golgi.

15)Glikoproteinler lizozomlarda asit hidrolazlarla yıkıma uğrarlar. Asit hidrolaz eksikliği nedeniyle görülen hastalık: İnklüzyon hücresi hastalığı (I cell disease).

KÜBRA TAŞKIN

15 Nisan 2021

bottom of page