top of page

DÖNEM 1

KOMİTE 3

BİYOFİZİK

Pasif Zar Modeli ve Kablo Teorisi

 1. Birden fazla iyon varsa denge halindeyse (nöron gibi): Goldman eşitliği
 2. Membran geçirgenliği iyonlardan biri için çok fazla artarsa artan tek iyon üzerinden: Nerst denklemi
 3. Goldman ve nerst ün geçerli olduğu durum: İstirahat membran potansiyeli
 4. Nöron membran potansiyelini geçerse: Denk devre
 5. İstirahat durumunda iyon geçirgenliği: K+ > Cl- >Na+
 6. Aksiyon potansiyelinin tepe noktasında geçirgenlik: Na+ >> K+ > Cl-
 7. Direnç (resistor): İyon kanalları (iletkenlik=1/direnç) (denk devrede iyon kanalı iletken ya da direnç)
 8. Güç kaynağı (battery): İyonların hareketini sağlayan konsantrasyon gradyanları
 9. Kapasitör (capacitor): Membranın elektriksel yükleri üzerinde tutabilme özelliği
 10. Konsantrasyon gradyanı yoksa: Ohm yasası geçerli
 11. Geçirgenlik: Membranın bir özellik olarak iyonlara karşı gösterdiği kolaylığın ölçülmesi (Membran üzerindeki iyon kanallarının sayısına ve tiplerine bağlı)
 12. İletkenlik: Membranın ya da bir kanalın elektrik akımını iletebilme derecesinin ölçülmesi.
 13. Goldman denklemi ile yapılan hesaplamalarda: Geçirgenlik ölçülmesi
 14. Denk devreler ile yapılan hesaplamalarda: İletkenlik ölçülmesi
 15. K’un güç kaynağının yönü Na’un güç kaynağıyla: zıt yönlü
 16. Cl’da güç kaynağının yönü K’nın güç kaynağıyla: aynı yönlü
 17. Na+ - K+ pompası da: Akım jeneratörü
 18. Nöronlar için istirahat membran potansiyeli: K+ denge potansiyeline yakın
 19. Elektrokimyasal itici güç: iletkenlik X (membran üzerinde potansiyel fark-kimyasal gradiyen)
 20. V=Q/C (Membranın iki yüzü arasındaki potansiyel fark=yük/kapasitans)

NOT: Attığım ilk resim= Goldman eşitliği

R: Gaz sabiti

T: Sıcaklık (Kelvin)

z: İyonun valansı

F: Faraday sabiti

Buse Nur Filiz

16 Nisan 2021

bottom of page