top of page

DÖNEM 1

KOMİTE 2

BİYOKİMYA

ENERJİ METABOLİZMASI:

 1. Ana yüksek enerjili bileşikler(sıralı): PEP(fosfoenolpirüvat)- karbamoil fosfat- 1,3 BG(bifosfogliserat)- kreatin P
 2. 'Yüksek enerjili' olarak sınıflandırılan biyolojik yönden önemli bileşikler: KoA içeren tiyolesterler, açil taşıyıcı protein, SAM (S-Adenozil Metiyonin), UDP-glukoz ve türevleri, PRPP, Arjinin P
 3. Ubikinonun elektron aldığı yerler: kompleks (1,2), Gliseraldehit 3P DH, Açil Koa DH
 4. Tamamen nükleer dna tarafından kodlanan ets elemanı: kompleks 2
 5. Yapısında FMN olan ets elem: kompleks 1
 6. Yapısında fe-s yerine cu olan ets elemanı: kompleks 4
 7. Karaciğer, böbrek ve kalp kasında kullanılan şant: Malat-aspartat mekiği
 8. Beyin ve iskelet kasında bulunan şant: Gliserofosfat mekiği
 9. Gliserofosfat şantına giren her NADH için üretilen ATP miktarı: 1,5 ATP
 10. ETS elemanlarının sırasıyla zarlar arası boşluğa pompaladıkları proton sayısı: 4-0-4-2
 11. Apoptoz olmasında rol oynayan ets elemanı: Sitokrom C
 12. Kompleks 1 inhibitörleri: Rotenon, Barbüratlar
 13. Kompleks 3 inhibitörleri: Dimerkaprol(BAL), Antimisin A
 14. Kompleks 4 inhibitörleri: CN, CO, H2S
 15. ATP sentaz inhibitörleri: Oligomisin(F0), Auroventin
 16. ATP Sentazın bir devrinde sentezlenen ATP sayısı: 3
 17. 1 ATP sentezi için pompalanması gereken proton(H+) sayısı: 4
 18. Önemli ayırıcılar: 2,4 dinitrofenol, termojenin( kahverengi yağ dokusunda), yüksek doz aspirin
 19. Bazı iyonofor örnekleri: Valinomisin, Nigerisin, Gramisidin A
 20. ATP-ADP Translokaz inhibitörleri: Atraktilozid, bongkreik asit
 21. Protein yapılı olmayan tek ets elemanı: Koenzim Q (ubikinon)
 22. Elektronları tek tek taşıyan ets elemanı: Sitokrom C
 23. Anaerobik glikolizin önemli olduğu hücreler: Böbrek medullası, olgun eritrosit, lökosit ve egzersiz yapan kas

KARBONHİDRATLAR:

 1. İnsanda şekerlerin d formunda bulunmasının önemli istisnaları: L-Fukoz, L-İdüronik asit
 2. Pankreastan salgılanmayan enzimler: Disakkaridazlar ve aminopeptidaz
 3. Böbrek fonksiyon testinde (GF) kullanılan saf fruktoz polimeri: inülin
 4. İndirgeyici olmayan şekerler: sükroz, trehaloz
 5. Beyinle alakalı GLUT: 1,3
 6. İnsülinle regüle olan GLUT: 4
 7. GLUT4 ün bulunduğu dokular: Kas ve yağ dokusu
 8. Glikozun hızlı yakalanması ve insülin salınımıyla ilişkili GLUT: 2
 9. Hücre içinde DER de bulunan GLUT: 7
 10. Ürik asit reabsorbsiyonunda görevli GLUT: 9
 11. Fruktoz emillimiyle alakalı GLUT: 5
 12. GLUT inhibatörü: Sitokalazin B
 13. SGLT-1'in bulunduğu yerler: İnce bağırsak,kalp,böbrek proksimal tübül(S2/S3 segmenti) ve koroid pleksus hücreleri (Na/glukoz,galaktoz,aa)
 14. SGLT-2'nin bulunduğu yerler: Böbrek proksimal tübül (S1 segmenti) hücreleri(Na/glukoz)
 15. Na bağımlı taşıyıcı inhibitörü: Florhizin
 16. Gliseraldehit 3-P DH basamağında inorganik p ile yarışıp fosfogliserat kinaz basamağının atlanmasına neden olan madde: Arsenat
 17. Lipoik asidi bağlayarak inhibasyon yapan madde: Arsenit
 18. Pirüvat DH, a-ketoglutarat DH, Dallı zincirli a-ketoasit DH koenzimleri: Tiyamin Pirofosfat(B1), FAD(B2), NAD(B3), coA(Pantotenik asit, B5), Lipoik asit
 19. Oksidatif dekarboksilasyon enzimleri: 6-fosfoglukonat DH, İzositrat DH, Pirüvat DH, a-ketoglutarat DH, Dallı zincirli a-ketoasit DH
 20. İnsülinden etkilenmeyen hız düzenleyici glikoliz enzimi: Hekzokinaz
 21. Fruktoz 6-P ile inhibe olan enzim: Glukokinaz
 22. Enolaz inhibitörü: Florid
 23. Gliseraldehit 3 fosfatın inhibitörü: İyodoasetat
 24. Eritrositlerde glikolizde yan ürün olarak oluşan, doku oksijenasyonunu sağlayan, ATP sentezinin atlanmasına neden olan madde: 2,3 BPG
 25. Fru 1,6 BP ın ileri beslemeyle aktive ettiği enzim: pirüvat kinaz
 26. PFK-2 nin aktivasyonunu arttıran madde: Ksilüloz 5-P
 27. TCA döngüsünde olmayan düzenleme: Kovalent modifikasyon (hormonel düzenleme)
 28. TCA da suyun girdiği noktalar: Fumaraz, sitrat sentaz
 29. Sitratın fonksiyonları: PFK1 inhibasyonu, asetil coa karboksilaz aktivesi, asetil coa ların sitoplazmaya taşınması
 30. Hidrasyon ve dehidrasyon yapan TCA enzimi: Akonitaz
 31. Pirüvat DH, a-ketoglutarat DH, izositrat DH ‘ı aktive eden element: Ca+2
 32. Glikojen yıkımını cAMP den bağımsız olarak aktive eden element: Ca+2
 33. Süksinat DH (Kompleks 2) kompetitif olarak inhibe eden: Malonat
 34. Sitratın analoğu olan, akonitaz enzimini inhibe eden madde: Floroasetat
 35. Karboksilazdaki lizine bağlanan vitamin: biyotin
 36. TCA ve glukoneogenez (PEP karboksikinaz basamağı) arasındaki bağlantıyı (düzenlemeyi) sağlayan madde: GTP
 37. KoA nın bileşenleri: Merkaptoetilamin, riboz 3-P, adenin, pantotenik asit
 38. İnsülin hakimiyetinde fosforillenerek aktif olan istisna enzimler: fosfodiesteraz, sitrat liyaz, protein fosfataz
 39. Heksoz monofosfat yolunda insülinin etkisi: G6PDH miktarını arttırır.
 40. Heksoz monofosfat= Pentoz fosfat= Fosfoglukonat
 41. HMP şantı primer olarak bulunduğu yerler: adrenal korteks, karaciğer, meme bezleri ve eritrosit
 42. HMY nun oksidatif bölümünün en az aktif olduğu yer: İskelet kası, süt üretmeyen meme bezi
 43. NADPH üretilen yerler: HMY, Malik enzim, Sitozolik izositrat DH
 44. NADPH kullanılan yerler: İndirgeyici biyosentez reaksiyonları, sitokrom p-450 sistemi, lökositler ile fagositoz (respiratuar burst), H2O2 nin indirgenmesi
 45. Glutatyonun görevleri: Antioksidan ve immün savunma, detoksifikasyon, prostoglandin sentezi, gama glutamil döngüsü
 46. HMY oksidatif fazda olan NADP(B3) gereken enzimler: G6PDH,6-fosfoglukonat DH
 47. HMY nonoksidatif fazda olan TPP(B1) ve Mg2+ gereken enzim: Transketolaz
 48. Pernisiyöz anemide aktivitesi azalan enzim: Transketolaz (TPP, B1)
 49. Oksidatif stres (bakla tüketimi, enfeksiyon, ilaç) nedeniyle olan, en sık görülen, heinz cisimciği oluşturan enzim anomalisi: G6PDH(hemolitik anemi)
 50. Heinz cisimciği oluşma sebebi: oksidatif stres sonucu denatüre globin zinciri
 51. Glukoneogenez enzimlerini eksiksiz içeren dokular: karaciğer, böbrek korteksi, ince bağırsak
 52. Glukoneogeneze katılmayanlar: Asetil coA, Ketojenik aa(lösin,lizin), keton cisimleri, Ürat, kolesterol
 53. Glukoneogenezde malat mekiğinin kullanılmadığı ham madde: Laktat
 54. Kasta bulunmayan glukoneogenez enzimleri: Glukoz 6 Fosfataz(DER), pirüvat karboksilaz(mitokondri)
 55. Kasta glikojen yıkımını sağlayan enzim: Epinefrin
 56. Glikojen sentezi için primer olarak gerekli olan protein (Glikogenin) üzerindeki ilk glukozun bağlandığı aa: Tirozin
 57. Glikojen fosforilazın kas izoenziminin allosterik aktivatörü olan ancak karaciğer izoenziminin allosterik aktivatörü olmayan madde: AMP
 58. Glikojen fosforilazın koenzimi: Pridoksal fosfat (B6)
 59. Glikojen fosforilaz aktivitesinde oluşan madde: Glukoz 1-P
 60. a-1,6 glukozidaz aktivitesinde oluşan madde: Serbest glukoz
 61. Von gierke(tip1) de eksik enzim: Glukoz 6-fosfataz (şiddetli açlık hipoglisemisi, hiperürisemi,ketozis, hipertrigliseridemi...)(Taş bebek yüzü)
 62. Pompe(tip2) de eksik enzim: Lizozomal asit maltaz
 63. Cori(tip3) de eksik enzim: Debranching/a-1,6 glukozidaz
 64. Andersen(tip4) da eksik enzim: Branching/ glukozil 4,6 transferaz
 65. Mcardle(tip5) da eksik enzim: Muscle/kas fosforilazı
 66. Hers(tip6) de eksik enzim: Hepatic/karaciğer fosforilazı
 67. Tauri(tip7) de eksik enzim ve ayırıcı tanı: PFK / Serum bilirubininin artışı
 68. Fanconi Bickel(tip11) hastalığında problemli olan taşıyıcı protein: GLUT-2
 69. Aldoz redüktazın baskın olduğu ve dokular: lens(katarakt), retina(retinopati), böbrek(nefropati), schwann hücreleri(nöropati)
 70. Klasik galaktozemide gal 1-P birikiminde inhibe olan, hipogliseminin görülmesine neden olan enzim: Fosfoglukomutaz
 71. PEP karboksikinazı aktive eden hormonlar: Kortizol, glukagon
 72. Diyetinde galaktoz kısıtlanan çocuklarda dokulardaki UDP galaktoz ihtiyacının karşılanması: UDP glikozdan epimerizasyonla
 73. Klasik galaktozemiye (ağır) neden olan enzim: Galaktoz 1-P Üridil transferaz
 74. Galaktokinaz eksikiğinde görülen komplikasyon: Katarakt
 75. Herediter fruktoz intoleransına (ağır) neden olan enzim: Aldolaz B
 76. Aşırı fruktoz tüketiminde görülen etkiler: Hiperürisemi, TAG ve YA sentezinde artış, kolesterol sentezinde artış...

Buse Nur Filiz

12 Mart 2021

bottom of page